Misszió házról házra, az igazi kereszténység bizonyítéka?
2017. július 04. írta: Csakegyember

Misszió házról házra, az igazi kereszténység bizonyítéka?


klepani.jpgBiztosan találkozott már minden olvasó Jehova Tanúival, akik utcákon, tereken, vagy házról házra járva megszólítják az embereket, beszélgetnek Isten Királyságáról.

Jehova Tanúi  arról vannak meggyőződve, hogy az "igaz vallás" (a hiteles kereszténység) elmaradhatatlan ismertetőjele ez a missziós tevékenység: "Melyik vallás hirdeti ténylegesen  az emberiség  egyetlen reménységeként Isten Királyságát,ahelyett,hogy emberi kormányzatoktól várná a felhalmozódott problémák megoldását? Vajon előkészített-e vallásunk arra,hogy részt vegyünk ebben a tevékenységben,és megtegyük ezt házról házra,ahogy Jézus és az apostolok is megtették?(Máté 10:7,11-13; Csel 5:42;20:20)."  (Érveljünk az Írásokból, 401-402. oldal)  

Meg kell vizsgálni: Valóban minden kereszténynek menni kellett/menni kell  "házról-házra" prédikálni?   
 
Emlékezni kell arra, hogy J.F.Rutherford elnöksége alatt indult be az a missziós tevékenység, amelyben minden Jehova tanújának el kell menni "prédikálni".  Előtte nem volt ilyen sem a Bibliakutatók (Jehova Tanúi hitelődei) történelmében,sem a kereszténység történelmében, a mindenki által kötelező házról házra végzett missziós szolgálat. 
Ha elfogadjuk Jézus Krisztus állítását, hogy az ő Egyházát kősziklára építette, és azon az "alvilág kapui sem vesznek rajta erőt" (Máté 16:18-Szent István Társulat fordítás), tehát nem szűnik meg (pláne nem 1800 évre!), akkor  azt is be kell látni: a missziós munka nem feltétlenül azonos a "házról-házra" végzett szolgálattal. Ha a "házról-házra" végzett missziós munka nélkül  nincs hiteles kereszténység, akkor J.F. Rutherford előtt sem voltak élő hitű keresztények. Tehát vagy Jézus Krisztus mondott igazat, vagy az Őrtorony Társulat.   
Mivel érvel az Őrtorony Társulat a fentebb idézett "Érveljünk az Írásokból" című könyvben?   

Nézzük meg azokat a  Bibliaverseket, és azoknak szöveg környezetét! Máté 10:7-13:"Menjetek, és hirdessétek:>>elközelített a mennyek királysága!<< Gyógyítsátok meg a betegeket! Támasszátok fel a halottakat! Tisztítsátok meg a leprásokat! Űzzétek ki a gonosz szellemeket! Ingyen kaptátok,ingyen adjátok! Övetekben ne vigyetek se aranyat,se ezüstöt,se rézpénzt! Ne vigyetek az útra tarisznyát,se másik ruhát,se másik sarut,se botot!  A munkás ugyanis megérdemli,hogy gondoskodjanak róla. Ha bementek egy faluba,vagy városba,keressetek ott egy arra méltó embert,és maradjatok nála addig,amíg tovább nem mentek!  Mikor beléptek a házába,mondjátok:>>béke legyen veletek!<< Ha az ott lakók megérdemlik,a békesség,amit kívántok nyugodjon meg rajtuk. Ha azonban nem érdemlik meg,térjen vissza rátok." ("Felhasználva azÚjszövetség-Egyszerű fordítás Copyright 2003 World Bible Translation Center Inc. engedélyével"- Zsotza)
Vajon Jehova Tanúira illenek ezek a Bibliaversek,amik által önmagukat az egyetlen, hiteles, valódi, evangéliumhirdető közösségnek állítják be?  (gyógyítás, ördögűzés, és a Jézus által mondott többi utasítás?)    Nem!
Ha pedig nem teszik úgy, ahogy Jézus mondta, akkor miért ítéli el az Őrtorony Szervezet az összes keresztény egyházat?


Miért még csak nem is feltételezik: ez az Ige nem az összes hívő kereszténynek szól, hanem ahogy a Máté 10:1-ben olvasható:"Magához hívta tizenkét tanítványát, (mármint Jézus.-Zsotza), és hatalmat adott nekik a tisztátalan szellemek fölött, hogy kiűzzék azokat, és hogy gyógyítsanak mindenféle betegséget meg mindenféle fogyatékosságot" ("Új Világ fordítás") Az egész Máté 10. fejezetben a 12 apostolnak beszél Jézus Krisztus. Ha mégis, minden kereszténynek szól Jézus utasítása, akkor minden kereszténynek kell(ene) halottakat is feltámasztani, betegeket is gyógyítani, démonokat is űzni, kiváltképp Jehova Tanúinak, ha következetesek lennének. 

Nézzük meg az Apostolok Cselekedeteiről írt könyvet (röviden :ApCsel),ebből két Igét is idéznek: Apcsel.5:42:" És a templomban és házról házra szakadatlanul folytatták a tanítást,és a jó hír hirdetését a Krisztusról,vagyis Jézusról" ( "Új Világ fordítás")   Kik tanítottak (a templomban,és házról-házra)?  Az apostolok!   Apcsel. 5:40: "Azok pedig (a Szanhedrin tagjai-Zsotza.) hallgattak rá (Gamálielre-Zs.),és hívatták az apostolokat,megverették őket,aztán megparancsolta nekikhogy  ne beszéljenek többé Jézus nevében,és elengedték őket.   Ők tehát elmentek a szanhedrin elől örvendezve,amiért méltónak bizonyultak arra,hogy gyalázatot szenvedjenek az ő nevéért.  És a templomban és házról házra mindennap szakadatlanul folytatták a tanítást,és a jó hír hirdetését aKrisztusról,vagyis Jézusról"
("Új Világ fordítás-kiemelések tőlem-Zsotza.)


Tehát megint az apostolokról  van szó-nem pedig az összes keresztényről, ahogy Jehova Tanúi   magyarázzák.  ApCsel. 20:20:"eközben nem tartottam vissza magam attól,hogy elmondjak nektek mindent abból,ami hasznos,és attól sem,hogy nyilvánosan és házról-házra tanítsalak benneteket." ("Új Világ fordítás")  Ki írta ezt-kiről:  Pál apostol-önmagáról!   Mi lehetett ez a "házról-házra" tanítás?  Az első Századi keresztények nem rendelkeztek templomokkal, imaházakkal. "Királyságtermek " meg pláne nem voltak.   A házakban tartották az Istentiszteleteket (Pl.:Filemon 1:2,Kolossé 4:12,stb...)   
Az utóbbi évtizedekben kezdte újra felfedezni ezt az Istentiszteleti formát sok katolikus és protestáns gyülekezet, és évekkel ezelőtt szüntették meg Jehova Tanúinál, micsoda visszafejlődés!  Nyilván félve a túl nagy szabadságtól.
Érdemes még megnézni az ApCsel 2:46-ot is,ahol ezt olvassuk:"Napról napra állhatatosan,egy szívvel,egy lélekkel voltak a templomban,és amikor házanként megtörték a kenyeret,örömmel,és tiszta szívvel részesültek az ételben" (Új Protestáns fordítás)  

Vajon házról házra járva menet közben étkeztek....?! (Házanként hirdették az Evangéliumot az Apostolok-> házanként megtörték a kenyeret a keresztények)    Ezekben a házakban hitem,és ismeretem szerint gyülekezetek voltak.  Lukács evangéliuma 10:7:
"Maradjatok ugyanabban a házban,és azt egyétek,igyátok amit adnak,mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra."(Új Protestáns fordítás)  
Határozottan feltételezem:a háznál ahol vendégek voltak étkeztek és aludtak,és napközben pedig ahol sok ember volt,és meg lehetett szólítani őket,  ott hirdették Krisztust akár embereket megszólítva,akár tömegnek szónokolva.  1.Timótheushoz írt levél 5:13: "Azonkívül rászoknak arra,( az özvegyasszonyok- Zsotza.) hogy  tétlenül házról-házra járjanak,s nemcsak tétlenkednek,hanem pletykálkodnak,haszontalanságot művelnek, s olyasmit beszélnek,amire semmi szükség nincs" (Szent István Társulat fordítás)


Mire biztatja őket  Pál apostol?   Járjanak házról házra de missziózzanak?   Nem!   "Azt akarom ezért,hogy a fiatalabbak  menjenek csak férjhez,adjanak gyermekeknek életet,viseljék gondját családjuknak, s ne szolgáltassanak alkalmat az ellenfélnek a becsmérlésre."     

Ha a keresztény élet legfontosabb területe a házról házra,és az utcai missziós szolgálat,nem  furcsa,hogy a Szentírás nem ad általános , mindenkinek szóló tanácsokat?  Az apostoli levelekben sincs arról szó,hogy Pl.: a korinthusbeli hívők  hogyan "munkálják be" városukat,kettesével menjenek-e,férfi  férfival induljon prédikálni,vagy lehet-e "vegyes-páros",hogyan töltsék ki a "munkajelentést",stb. .... pedig bőven foglalkoznak az apostoli  levelek a gyülekezeti élet gyakorlati dolgaival anélkül,hogy bármelyik apostol minden keresztényt kiküldene missziózni házról házra,és utcai szolgálatra.   Ha pedig  az "igaz vallás"  ismertetőjele a házról házra/utcai missziós munka, akkor  vagy a Bibliában van a hiba, vagy az Őrtorony Társulat nem tanít  jól. 

Ismert tény,hogy a Római Birodalomban  sok rabszolga lett  keresztény.  Ha  az "igaz imádat" része a házról-házra végzett missziós szolgálat, akkor a rabszolgák  hogyan lehettek  keresztények?  
Kimenőt kaptak volna   gazdáiktól?  Ha a rabszolgák ugyanazt csinálták volna,mint Jehova Tanúi,akkor  mikor  "értek rá" foglalkozni a munkájukkal?
Elgondolkodnak -e Jehova Tanúi, mernek  rádöbbenni?

Nem az a baj,szerintem hogy vannak,aki házról házra mennek evangélizálni (persze:akkor az Evangéliumot hirdessék-"tisztán,natúrban"),hanem azt tartom tévedésnek,amikor egy felekezet alkalmaz egy missziós módszert,majd kitalálja: akik nem így dolgoznak,azok automatikusan nem is keresztények.  Miközben az általuk preferált módszer nem is volt általános, de a Vezérkar érdekei a dominánsak,nem a Biblia!  


Visszaemlékezem,egy bátor Vén mondta nekem,amikor még bent voltam a Szervezetben: "Jónéhány testvérnek meg kellene tiltani,hogy prédikáljanak-de nem lehet...-pedig több kárt okoznak,mint hasznot!" 

Ami nagyon fontos még:   A keresztények Jézus Krisztust  hirdették, az Evangéliumot.  Ő a főszereplő! 


Nem valami "Paradicsomi Föld" ígéretét tanították,amit azok kapnak meg,akik egy speciális  teológiai ismeretet megtanulnak, azt terjesztik házról-házra/utcai misszióban,és reménykednek: talán Isten elfogadja őket.   

Az egy más "evangélium" (Galata 1:6-8)  Mi a tiszta Istentisztelet Isten előtt-a Biblia szerint? 
"Az Istennél és az Atyánál tiszta,és szeplőtlen istentiszteletnek ez számít: Látogasd meg nyomorúságukban az árvákat,és az özvegyeket,őrizd meg magadat,hogy a világ be ne mocskoljon" (Jakab 1:27-Csia fordítás)  
Isten adjon szabadulást az őszinte,Krisztust kereső, Őt követni akaró Jehova Tanúinak!  
(Zsotza)

 

Forrás: http://zsotza.blogspot.sk/2010/01/misszio-hazrol-hazraaz-igazi.html

u.i. Ajánlanám azon kedves olvasóinknak, kiket érdekel a téma, látogassanak  el az eredeti oldalra, hol a kommentek teljességével olvasható a cíkk......

A bejegyzés trackback címe:

https://blogjt.blog.hu/api/trackback/id/tr2812638987

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

t.csilla · http://blogjt.blog.hu/ 2017.07.05. 06:12:40

Szuper érvelés! Még soha nem gondoltam bele ebből a szempontból, de milyen igaz, hogy csak Rutherfordtól lett a házról-házra munka, és akkortól terjedt ki minden Jehova Tanújára (kivéve persze Rutherfordot magát, akinek bokros teendői közepette nem jutott ideje ilyesmire). Ez a 'fogjuk meg és vigyétek' mentalitás azóta is jellemző a Tanúk vezetőségére, akik megmondják a híveknek, hogy kit, mire hívatott el a "szentszellem". (Ugye nem gondoltad volna, hogy a nőkre leginkább a prédikálómunka oroszlánrésze jut.....)

Csakegyember · http://jehovatanuikozepeskeleteuropaban.blog.hu/ 2017.07.05. 15:15:01

@t.csilla: Igen az...különben az ember azt hinné, hogy ez szilárd Bibliai alapokon nyugszik, de lám igen sok kérdés vetődik fel....s végeredményben a dolog nem is olyan szilárd mint amilyennek látszik, minimum igen foghíjas..

t.csilla · http://blogjt.blog.hu/ 2017.07.05. 17:10:04

@Csakegyember: A "szilárd bibliai alapokon nyugvás" a Tanú-gondolkodásban annyit tesz, hogy mutatnak néhány bibliaverset, ami ezt írja, de nem láttatják összefüggéseiben a dolgot, sőt azt sem szeretik, ha valaki abban szeretné látni és túl sokat kérdez.
Ezért tartom jónak Zsotza írását, mert az egészet egy teljesen új szempontból közelíti meg (illetve nekem új).

Zsolt520 (Kovács Zsotza Zsolt) · http://zsotza.blogspot.com 2017.07.09. 09:42:52

Hét éves régi post, és valaki megtalálta. [;-< ))
Örülök, ha valakinek segíthettem evvel, hogy a hamis lelkiismeret-furdalástól megszabaduljon. Sajnos, "tanúságom" nyolc éve alatt bár misszióztam én is házról házra, de nem az Evangéliumot vihettem a lakóknak, hanem egy más(ik) "evangéliumot".

Érdemes még elolvasni: www.apologia.hu/keresztenyseg/teologia/az-evangelium/

sefatias.blog.hu/2013/06/20/mi_az_evangelium_395

ortorony.wordpress.com/evangelium/