A vérfogyasztás tilalma - Vajon ma is érvényes ?
2016. november 04. írta: kingdom

A vérfogyasztás tilalma - Vajon ma is érvényes ?

Apostolok cselekedetei 15:28-29

ver.JPG

Úgy hiszem nem vagyok egyedül ebben, de sokszor egy posztnál megjelenő kommentből sokkal többet lehet meríteni, mint olykor magából a posztból, ami nem feltétlen baj, mert egy jó poszt, az építő és átgondolt kommentektől válik teljessé. Nekem pont ilyen kommentek segítettek abban, hogy egyes tanús tanításokról merjek egyáltalán másképpen gondolkodni és objektívan látni egy-egy hétpecsétbe vert JT tanítást.

A jelen poszt egy nagyon tartalmas, helyenként ugyan talán nehezen emészthető okfejtés, ami nem más tulajdonképen mint egy egykoron megjelent hosszúra sikeredett komment. A komment írója ezúttal egy Jehova Tanúi által tanított érzékeny területet vesz nagyító alá. Ez nem más, mint a vér, élelmiszerkénti fogyasztásának egy népegyházak által vallott magyarázata.

Sokan ismerjük az alábbi írásszöveget, amiből a tanúk merítik a tilalmat, lássuk, hogy vajon ezen tilalom, ma is érvényes-e a keresztényekre?

Apostolok cselekedetei 15,28-29:

"Mert tetszik a Szent Léleknek és nékünk, hogy semmi több teher ne vettessék ti reátok ezeken a szükséges dolgokon kívül,
Hogy tartózkodjatok a bálványoknak áldozott dolgoktól, a vértől, fúlvaholt állattól, és a paráznaságtól; amelyektől ha megóvjátok magatokat, jól lesz dolgotok. Legyetek egészségben!" (Károli fordítás)

Istennek MINDEN teremtménye jó, és „SEMMI sem elvetendő, amit hálaadással vesz magához az ember” (1Tim 4:4), mivel, az Úr szava szerint, „NEM az szennyezi be az embert, ami a szájába bemegy” (Mt 15,11); és a mózesi Törvénynek a tiszta és tisztátalan ételekre vonatkozó megkülönböztetését a szertartási törvényekhez tartozónak állítja, amelyek az evangélium keletkezése után túlhaladottnak és hatásukra nézve megszűntek. Még az apostolok ama tilalma is, hogy „tartózkodjanak a bálványoknak áldozott dolgoktól, a vértől és a fojtott állattól” (ApCsel 15:29) úgy ítélendő meg, hogy az az akkori helyzetnek felelt meg, mikor az annak előtte különféle szertartások és szokások szerint élő zsidókból és a pogányokból egy Egyház keletkezett, hogy a pogányok is megtartsanak valamit a zsidókkal együtt, és hogy alkalom adódjék az Isten egyetlen tiszteletében és hitében való megegyezésre, és hogy az egyenetlenkedés okát megszüntessék, minthogy a zsidók számára a régi szokás alapján a vér, a fojtott állat utálatosnak látszott, és az áldozatokból való evés miatt a pogányokról azt lehetett volna gondolni, hogy vissza fognak térni a bálványimádáshoz. Mihelyt azonban a krisztusi vallás annyira elterjedt, hogy test szerint származó zsidó már nem volt benne, hanem mindenki, aki az Egyházba lépett, megegyezett az evangélium ugyanazon szabályaiban és szertartásaiban, hittel elfogadva, hogy a „tisztáknak minden tiszta” (Tit 1:15): ekkor, mivel megszűnt az említett apostoli tilalom oka, megszűnt az érvénye is.

Nem mondhatunk ki tehát elítélendőnek semmilyen olyan eledelnek a természetét, amelyet az emberi társadalom elfogad; és nem teszünk különbséget az állatok között, akár férfi, akár nő által, és akármilyen halálnemmel is pusztulnak el; ámbár a test egészsége szempontjából, az erény gyakorlása végett, az egyházi szabályok és fegyelem érdekében lehetséges, és szükséges is, hogy sok olyan dolgot mellőzzünk, ami nem tilos, mivel az Apostol szerint „minden szabad nekem, csakhogy nem minden használ” [1Kor 6,12; 10,23].

A keresztény ember számára csak az Ószövetség erkölcsi parancsolatai kötelezőek (hiszen azok nem változhatnak), de a különböző liturgikus, szociális, és egyéb ún. kazuisztikus törvény már nem kötelezi őket. Így az étkezési szokások sem, pl. sertéshús-tilalom, vagy zsír tilalom, de ugyanide tartozik a vér-tilalom is.

Jézus is ezt mondta:

„Nem az teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a szájába, hanem ami kijön a szájából, az teszi tisztátalanná az embert.«” (Mt 15:11)

„Semmi, ami kívülről megy be az emberbe, nem teheti őt tisztátalanná, hanem ami az emberből kijön, az szennyezi be az embert. Akinek füle van a hallásra, hallja meg.« Amikor bement a házba a tömeg elől, megkérdezték őt tanítványai a példabeszéd értelméről. Így válaszolt nekik: »Hát ti is ilyen értetlenek vagytok? Nem látjátok be, hogy mindaz, ami kívülről megy be az emberbe, nem szennyezheti be őt, mert nem a szívébe jut, hanem a gyomrába, aztán pedig a félreeső helyre kerül?« Ezzel megtisztított minden ételt.” (Mk 7:15-19)

Isten megismétli:

„Szózatot is hallottam, amely felszólított: „Kelj föl Péter, öld meg és edd!” Én azonban azt mondtam: „Távol legyen tőlem, Uram, mert közönséges vagy tisztátalan sohasem jutott a számba!” Erre másodszor is megszólalt a szózat az égből: „Amit Isten tisztává tett, azt te ne mondd közönségesnek.”” (Csel 11:7-9)

Pál ugyancsak:

„Akik azt mondják, hogy tilos a házasság, hogy tartózkodni kell egyes ételektől, holott azokat azért teremtette Isten, hogy hálát adva élvezzék őket a hívek, azok, akik megismerték az igazságot. Mert Isten MINDEN teremtménye jó, és SEMMI sem elvetendő, amit hálaadással vesz magához az ember, mert szentté lesz Isten igéje és az imádság által.” (1 Tim 4:3-5)

A JT-k azt mondják, hogy igen, de az Apostolok cselekedeteiben (15. f.) is meg van tiltva a vér, a bálványhús és a fulladt állat evése, azaz az Újszövetség ezt továbbra is tiltja. Azonban ez az apostoli rendelkezés csak ideiglenes intézkedés volt, hogy megkönnyítsék a zsidók és a pogányok közötti egyetértést a korai Egyházban. A kontextus alapján ez a határozat arról szólt, hogy a pogánykeresztények legyenek figyelemmel némely dologban a zsidókeresztények érzelmeire és kerüljék azt, ami a zsidókeresztények szemében leginkább megbotránkoztató. A. mózesi törvényt, mely ezeket a tilalmakat tartalmazza, régi időtől fogva felolvassák minden szombaton a zsinagógákban mindenütt, a pogánykeresztények is tudomást szerezhettek róluk s a zsidókeresztények igen megbotránkoznak, ha a pogánykeresztények ezeket a tilalmakat semmibe se vennék.

Tehát a rendelkezés CSAK az adott körülmények között volt kötelező. Úgy is mondhatnánk, hogy egyházfegyelmi kérdés volt.

Ha a vérnek evése itt mégis tiltatik, ez nem azért van, mintha a vér tisztátalannak tartatnék, hanem kíméletből a zsidók iránt, hogy nekik a megtérés ez által is könnyíttessék, és a zsidókból lett keresztények kedvéért, kik azon felette megütköztek, s talán el is szakadtak volna, ha óhajtásuk e részben nem teljesedik. Később, midőn a keresztény hit tiszta felfogása átalános lett, az anyaszentegyház is megengedé enni a vért.

Ugyanezt a Biblia is megerősíti, és megadja arra a választ, hogy miért is hozták ezt a döntést az apostolok. Pál kétszer is beszél erről:

„Karoljátok fel szeretettel azt, aki gyönge a hitben, de anélkül, hogy vitatkoznátok az eltérő felfogásokról. Van, aki hiszi, hogy MINDENT szabad ennie; aki pedig gyönge, az növényekkel táplálkozik. Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik; és aki nem eszik, NE kárhoztassa azt, aki eszik. Hiszen Isten magáévá fogadta őt… Aki megtartja a napot, az Úrért tartja meg; s aki eszik, az Úrra való tekintettel eszik, mert hálát ad Istennek; és aki nem eszik, az Úrra való tekintetből nem eszik -- s ő is hálát ad Istennek. … Ezért NE ítéljük el többé egymást, hanem inkább arra határozzátok el magatokat, hogy ne okozzatok a testvérnek megütközést vagy megbotránkozást. Tudom, és meggyőződésem az Úr Jézusban, hogy SEMMI sem tisztátalan önmagában; CSAK annak tisztátalan, aki tisztátalannak tartja. De ha a testvéred elszomorodik az ételed miatt, akkor már nem a szeretetnek megfelelően jársz el. Ne veszítsd el ételeddel azt, akiért Krisztus meghalt. Ne káromolják azt a jót, amelyben részesültetek. Isten országa ugyanis nem étel és nem ital, hanem igazság, béke és öröm a Szentlélekben… Ne rontsd le az étel miatt Isten művét. MINDEN tiszta ugyan, de ártalmára lesz annak az embernek, aki botránkozással eszi. Jobb, ha nem eszel húst és nem iszol bort, sem egyebet nem teszel, ami miatt testvéred megütközik. A meggyőződésed maradjon a tied Isten előtt. Boldog, aki nem ítéli el magát azzal, amire elhatározza magát. Akinek azonban kétségei vannak, és mégis eszik, ítéletet von magára, mert cselekvése nem származik meggyőződésből. Bűn tehát mindaz, ami nem történik hitből eredő meggyőződésből.” (Róm 14:1-23)

„MINDENT, ami a húspiacon eladásra kerül, egyetek meg, anélkül, hogy lelkiismereti okból bármit kérdeznétek. Mert az Úré a föld és annak teljessége. Ha valaki a hitetlenek közül meghív titeket és el akartok menni, MINDENT egyetek meg, amit elétek tesznek, anélkül, hogy lelkiismereti okból bármit kérdeznétek. De ha valaki azt mondja nektek: »Ez a bálványok áldozatából való«, ne egyétek meg amiatt, aki szóvá tette, és a lelkiismeret miatt; nem a te lelkiismeretedet értem ezen, hanem a másikét. Miért ítélje meg az én szabadságomat másnak a lelkiismerete? Ha én hálaadással étkezem, miért káromoljon engem valaki azért, amiért hálát adok? Tehát akár esztek, akár isztok, és bármi mást tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Ne adjatok okot a botránkozásra se zsidóknak, se görögöknek, se Isten egyházának…” (1 Kor 10,25-32)

Tehát azért tiltották meg a vér evését az apostolok, hogy „ne adjanak okot a botránkozásra” s hogy „ne káromolják azt a jót”, amiben részesültünk, s hogy ne veszítsük el egy étel miatt azt, akiért Krisztus meghalt. Mindezt a tiltó rész is megerősíti, hiszen megadja az okot, hogy miért kell tartózkodni a vértől: „Mert Mózesnek ősi nemzedékek óta hirdetői vannak a városokban” (ApCsel 15:21).

Általában az apostoli zsinat (Kr.u. 50 körül) egyes végzéseivel jönnek.

Azonban az apostoli zsinat pasztorális és nem doktrinális végzését idézik, amely bármikor, a körülményekhez mérten megváltoztatható.

Az apostoli zsinat leszögezte azt az örökérvényű dogmatikai igazságot, hogy egyedül Jézus Krisztus húsvétja által van üdvössége minden embernek a Földön, az Ószövetség csak előkép volt, amely beteljesedett. Ezért egyetemleges az Egyház, minden kor és minden hely emberéhez szól a „királyi decretum”, vagyis az „Euvangelion”.

Az apostoli zsinat ezenkívül pasztorális, diszciplináris döntvényt is hozott. A zsidók tisztán pasztorális szempontból megtarthatják (nem kötelező jelleggel) az Ószövetség rituális és fegyelmi szabályait (alapja a 613 előírás a Tórában), míg a betérő „sokaságnak” (goyim) kötelessége a „békesség kedvéért” megtartania a 7 db noachida törvényt, amelyet a nem zsidóvá önként „betért” pogányok, hanem a már Krisztus előtt meglévő „noachida” pogánymisszió által ún. „prozelitává” lett pogányok kötelesek voltak megtartani Izrael messiásváró adventjában. Ezek között található például a vérevés tilalma. Azonban ne felejtsük el, hogy az apostoli zsinat a Zerubábeli-Heródesi Templom lerombolása (Kr. u. 70) előtt volt, s az ószövetségi „halakha” ennek lerombolása után gyakorlatilag megtarthatatlan. A farizeusi-rabbinikus judaizmus kétezer éves erőfeszítése ellenére, mély hiány és sóvárgás él minden jámbor zsidóban, mert érzi, hogy bármely talmudparafrázis ellenére valami mélységes seb van belül... A kőszív, a kőtemplom kivésetett, azonban a hússzív, melyről a próféta jövendölt, a „vízzel meghintés” által adatik meg, az Eucharisztia (Úrvacsora) válik új hústemplommá az ember centrumában.

A mózesi Törvényben leírt ún. tisztátalan állatok elfogyasztásának tilalma az egészségügyi óvintézkedéseken túl a zsidóság elkülönülés-tudatát is hivatott volt erősíteni, amely során a mindennapokba is bekerült a különbségtétel, a megkülönböztetés vélelme a zsidó (szent) és a pogány (tisztátalan) dolgok között. Ez Krisztus egyetemes küldetése után megszűnt, és így megszűntek a tisztátalan dolgok megkülönböztetései is, és ezért az Újszövetség feloldotta ezeket a tilalmakat (vö. ApCsel 11:7-9; Róm 14:14.20; 1Kor 10:23-33; 1Tim 4:3-5). Ugyanez vonatkozik a vérre is: „Semmi, ami kívülről megy be az emberbe, nem teheti őt tisztátalanná, hanem ami az emberből kijön, az szennyezi be az embert.” (Mk 7:15)

Az ApCsel 15:20.29-ben található tilalom csak első látásra tűnik a régi törvény megerősítésének. Itt ugyanis az apostolok az Izrael földjén lévő idegenekre vonatkozó törvényt idézik (3Móz 17:8-9.10-12.15; 18:6-18), azaz egyrészről a megtért pogányok (illetve a keresztények általában) bebocsátást nyertek „Izrael földjére”, viszont megbotránkozást nem akartak a régi „földiek” között (vö. 1Kor 10:28-33).

Az apostoli zsinat alapvetően fegyelmi szabályokat ad, még ha azoknak van dogmatiko-erkölcsi és rituális vonatkozásuk is. A hét noachida törvényt ismétli tkp. hogy a pogányságból megtért keresztények ezeket a külsődleges szabályokat (persze belső lelkülettel!) tartsák meg, míg a zsidóságból megtért keresztények megtarthatják a Tóra 613 szabályát, amennyiben az üdvösséget kizárólag Krisztus megváltó kegyelmével egyesített, belső, szívbéli cselekedetekből fakadónak tudják be, s elvetik a korabeli farizeusok között dívó, rituális-külsődleges megigazulási fölfogását. Azonban az ószövetségi rituális és politikai törvények megszűntek, sőt bűn a megtartásuk. Egyedül az örökkévaló dogmatikai-erkölcsi igazságok maradtak meg belőlük. A rituális törvények sohasem fognak újjáéledni, míg a politikailag újjáéleszthetőek, amennyiben a zsidóság mint nép, mint kollektívum (nem egyesek) megtér.

 Ping-Pong

A bejegyzés trackback címe:

https://blogjt.blog.hu/api/trackback/id/tr4211928351

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

l.gabi 2016.11.04. 23:21:23

Átrágtam magam rajta és több ponton éreztem magamban ellenkezést. Ezeket azonban képes vagyok elengedni, mert megértem miért is írta le, aki eredetileg leírta. Az ő nézőpontjából szemlélve, azok magától értetődő és logikus kijelentések.

Egy olyan pont van, amin nem tudok átlépni: a vizsgált rész (Cselekedetek 15:28, 29) szerintem nem erősíti meg a Noachidát. Nem mintha ettől igaz lenne a szervezeti vértilalom, csak én ezt nem látom kikövetkeztethetőnek.

kingdom · http://blogjt.blog.hu/ 2016.11.06. 14:19:50

@l.gabi: Azzal a részel kapcsolatban nekem is vannak kételyeim,... mindenesetre a lényeg talán igy is átjön ezen kis túlzástól eltekintve (Noachida). Ettől függetlenül szerintem ha csak annál a ténynél maradunk, hogy símán egyházfegyelmi intézkedés volt a zsinat tárgya az már bőven elegendő, és borít mindent amit a tanúk köré építettek.

Csakegyember · http://jehovatanuikozepeskeleteuropaban.blog.hu/ 2016.11.06. 15:40:07

S hol marad hely a lelkiismeretnek ?
Szerintem annak kellene irányítania az életünket, nem holmi hittudományi értekezéseknek meg bibliai szövegmagyarázotoknak, meg a fordításokban való veszteglésnek..
Én is szeretek kutatni, sőt nagyon sokat kutattam különböző nyelveken s fordításokban...
A lényeg a keresztény lelkiismeret szabadsága, aminek irányítani kellene bennünket.
Mivel lehet valakinek megengedi a lelkiismerete, s valakinek azután sem, hogy elhagyta Jehova Tanúi egyházát..
Nem biztos, hogy most már a ló másik felét kellene preferálnunk..mert már szabad, mert nem is úgy volt...Mert.....
Lényegében az írás ugyanazokat a jellemzőket tartalmazza mint az előző...s a véleményem is azonos, mind pozitív mind negatív értelemben :)

kingdom · http://blogjt.blog.hu/ 2016.11.06. 16:00:25

@Csakegyember: Az igaz; de a gond az ,hogy előszőr is Jehova Tanúi ezt a tantételt eleve nem a lelkiismereti szabadságra bízzák, mert szerintük a biblia egyértelműen tiltja a vér felhasználást a keresztények számára is.

A cikk pedig pont arra szeretett volna rámutatni, hogy az írások és egyéb bizonyítékok szerint, a keresztényi szabadságnak kell ebben a kérdésben érvényt szerezni, de úgy, hogy botránkozást ne okozzanak, ez esetben speciel a zsidó keresztények körében, ott abban az időben.

A lényeg valóban a ker.lelkiismereti szabadság lenne, vagyis sokkal inkább a cél, az lenne. De ebben az esetben Jt. azok akik megfosszák ettől a tagjaikat az írásokra hívatkozva. Az látszik, hogy azt ezt alátámasztó érveik nagyon gyenge lábon állnak, sokkal több dolgot kellett volna nagyító alá helyezniük, hogy azt taníthassák mint amit.

Csakegyember · http://jehovatanuikozepeskeleteuropaban.blog.hu/ 2016.11.06. 16:14:10

@kingdom: Ok, egyetértek :) A lényeg azért lassan átjön :)
Vasárnap van.....

Csakegyember · http://jehovatanuikozepeskeleteuropaban.blog.hu/ 2016.11.09. 19:25:57

@kingdom: De ha vesszük az érveket, mindezen dolgok általánosan vonatkoztathatóak a vér egészségügyi felhasználására is...../általában írom a frakciókba már bele sem bocsátkozom, mivel az még inkább egy buta emberi logikán alapuló agymenés/...
Ugyanis a vér tilalmát egyetlen Bibliaversre vonatkoztatják Csel 15:29...S természetesen az Őszövetségre .....
Ja hogy a Biblia erről nem beszél..../mármint egészségügyi felhasználásáról/..de ez részükről nyilvánvaló: Az érvelés lenyűgöző: pl. ha az orvos megtiltja az alkohol fogyasztását, ez a tilalom csak az ivásra vonatkozik, vagy magában foglalja az alkohol bárminemű bejuttatását a testbe, vagy annak használatát....? Ehhez hasonlóan, ha a Biblia azt mondja tartózkodjatok a vértől, akkor ez magában foglalja annak mindennemű, még orvosi felhasználását is....